Regulamin prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest SEW-MAR Seweryn Pobudkiewicz z siedzibą przy ul. Długiej 83, 86-070 Wałdowo Królewskie, tel.: 601 291 922, adres e-mail: biuro@siatkinabalkon365.pl.

Podanie przez Klienta podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe) są warunkiem zawarcia umowy, wykonania zlecenia i wystawienia karty gwarancyjnej.

Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą w okresie pięciu lat liczonych od zakończenia zamówienia / montażu. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, w każdej chwili po zgłoszeniu Administratorowi danych.

Klient posiada prawo do usunięcia niektórych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do zakończenia i rozliczenia zlecenia realizowanego przez SEW-MAR Seweryn Pobudkiewicz. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzane dane osobowe Klienta naruszają przepisy RODO.